Geen performance-rapportage over tweede kwartaal 2007

Vrijdag 21 juli 2007
Het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") heeft in het eerste kwartaal van de contractperiode 2007 - 2010 onvoldoende gegevens geleverd om tot een goede beoordeling van de gecontracteerde bergingsbedrijven te kunnen komen. De Stichting IMN heeft daarom krachtens artikel 5.3.8 van de Bergingsovereenkomst besloten om over het eerste kwartaal van de contractperiode geen scores vast te stellen van de aanrijdtijden van de door haar gecontracteerde bergingsbedrijven.

Met name in de beginperiode na ingebruikneming bleek dat het AIM op enkele punten aangepast moest worden om een goede prestatie te kunnen leveren. De Stichting IMN heeft met de leverancier van het systeem (de firma Geodan) en met de beheerder (de Verzekeraarshulpdienst) gewerkt aan het verhelpen van deze tekortkomingen.

Verder is in de afgelopen periode gebleken dat een deel van de aan bergingsbedrijven geleverde GPS-apparaten niet goed functioneert. Wij hebben de leverancier van deze apparaten, de firma EAL, hierop aangesproken. Met EAL is afgesproken dat alle ondeugdelijke apparaten in de komende zes weken op haar kosten worden vervangen. Overigens wijzen wij er op dat het (na het oplossen van deze aanloopproblemen) een verantwoordelijkheid van de bergingsbedrijven is om te bewaken dat de in het voertuig gemonteerde apparatuur goed functioneert.

De door de leverancier en de Stichting IMN uitgevoerde testen hebben uitgewezen dat de door het AIM geleverde gegevens een hoge mate van betrouwbaarheid hebben. Alleen is de beschikbaarheid van gegevens over het eerste kwartaal onvoldoende geweest om tot een goede beoordeling van de prestaties van bergingsbedrijven te komen.

Tegen de achtergrond van de genomen maatregelen, heeft de Stichting IMN het vertrouwen dat deze beoordeling over het tweede operationele kwartaal (juli - september 2007) wel kan worden gemaakt. Als deze beoordeling uitwijst dat individuele bedrijven niet aan de prestatie-eisen voldoen, zal de Stichting IMN tegen de betrokken bedrijven maatregelen nemen, een en ander overeenkomstig de Bergingsovereenkomst.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -