Publicatie aanbestedingsdocumenten 2013 - 2016

Zondag 1 april 2012
aanbesteding SIMN 2013 - 2016 De Stichting IMN publiceert vandaag de aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van Bergingsovereenkomsten voor de periode van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2016. Geïnteresseerde partijen worden opgeroepen van deze documenten kennis te nemen en aan de aanbesteding deel te nemen.

De gepubliceerde documenten vertonen tal van verschillen met de aanbestedingsstukken die golden voor de Aanbesteding 2010 - 2013. Enkele veranderingen verdienen speciale vermelding*:

  1. Het service level met betrekking tot de te behalen aanrijdtijden is aangepast (artikel 7.3 van de Bergingsovereenkomst). Tussen 23.00 en 05.00 uur is de normtijd verhoogd van 20 naar 25 minuten. Het aantal ritten dat binnen de normtijd dient te worden uitgevoerd, is verlaagd van 90% naar 80%.

  2. Bergingsbedrijven aan welke een rayon wordt gegund, zullen er belang bij hebben om boven de norm te presteren. De gerealiseerde aanrijdtijden in de komende contractperiode zullen in de aanbesteding 2016 - 2019 worden meegewogen bij de beoordeling van offertes voor de rayons waarin die aanrijdtijden zijn behaald. Hierover zullen nadere mededelingen worden gedaan in de gunningsbrieven die later dit jaar worden verzonden.

  3. De prestaties die een bedrijf in een bepaald rayon in de lopende contractperiode (2010 - 2013) levert, vormen een gunningscriterium voor de beoordeling van de eventuele offerte van dat bedrijf voor het betrokken rayon in de komende contractperiode (Aanbestedingsreglement, Hoofdstuk 5, lid 2 en 3). Het zal de moeite waard blijven om boven de norm te presteren. De geleverde prestaties in de komende contractperiode zullen in de eerstvolgende aanbesteding worden meegewogen.

  4. De uitvoering van standby-werkzaamheden is tegen een vastgesteld tarief van € 60,00 per uur in de overeenkomst opgenomen (artikel 6.5 van de Bergingsovereenkomst). Wegbeheerders hebben zich voorgenomen, maar zijn niet verplicht om eventuele standby-werkzaamheden aan de IM-berger te gunnen.

  5. Beveiligingsopdrachten mogen met een zogenaamd beveiligingsvoertuig uitgevoerd worden (artikel 6.3 van de Bergingsovereenkomst). Het gaat om een gewoon motorvoertuig van tenminste 1.500 kilogram, in officiële kleuren en bestickering en met gele zwaailampen (artikel 3I van de Kwaliteitseisen). De Stichting IMN wijst er op dat zij tot op heden vrijwel geen opdrachten voor beveiligingswerkzaamheden heeft ontvangen.

  6. De inschrijfkosten voor het deelnemen aan de aanbesteding zijn afgeschaft.

  7. Er hoeft geen uittreksel uit het Handelsregister te worden meegestuurd met de offerte.

  8. Bij gunning van een rayon zal geen ondertekende overeenkomst worden toegezonden. De Bergingsovereenkomst wordt geacht tot stand te komen door de combinatie van offerte en gunningsbrief (artikel 12.1 van de Bergingsovereenkomst).

  9. De Kwaliteitseisen 2013 - 2016 zijn nagenoeg gelijk aan de Kwaliteitseisen 2010 - 2013. Certificaten volgens de eisen voor 2010 - 2013 die zijn afgegeven vóór 1 mei 2012 worden geaccepteerd als bewijs dat wordt voldaan aan de Kwaliteitseisen 2013 - 2016 (Hoofdstuk 6 van het Aanbestedingsreglement en artikel 8.1 van de Bergingsovereenkomst).

Er bestaan talrijke andere verschillen tussen de documenten voor de aanbesteding 2013 - 2016 en de teksten die zijn gebruikt in eerdere aanbestedingen. De Stichting IMN adviseert geïnteresseerde partijen daarom om de aanbestedingsstukken aandachtig te lezen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de aanbestedingspagina.

*) Aan de tekst van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -