Groei IM-meldingen zwakt af in 2012

Woensdag 27 februari 2013 (update 26 februari 2014)
In 2012 is het aantal IM-meldingen opnieuw toegenomen. De 93 Nederlandse IM-bergers kregen in totaal 81.389 opdrachten te verwerken. Dat was 7% meer dan in 2011, toen het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN 75.711 incident-meldingen doorgaf. Het groeicijfer was duidelijk lager dan in voorgaande jaren. In 2010 en 2011 bedroegen de groeicijfers respectievelijk 18% en 12%.

Deze afzwakkende groei is het gevolg van inspanningen van Rijkswaterstaat om het aantal pechverplaatsingen te beperken. Pechverplaatsingen zijn opdrachten aan IM-bergers om pechgevallen op gevaarlijke plaatsen te transporteren naar een plek waar de pechhulpverlener veilig zijn werk kan doen. Sinds september 2012 is aan de spectaculaire groei van dit type opdrachten een einde gekomen. In de laatste vier maanden van het jaar is het aantal pechverplaatsingen zelfs met ruim 15% gedaald ten opzichte van 2011. Over het het gehele jaar gerekend nam het aantal pechverplaatsingen in 2012 nog wel met 16% toe.

IM Meldingen in 2012

Het wegenbestand waarop incident management van toepassing is bleef in 2012 nagenoeg ongewijzigd. Het aantal IM-meldingen op provinciale en gemeentelijke IM-wegen vertoonde in 2012 wel een flinke stijging: van 7.553 in 2011 naar 8.777 in 2012 (plus 16%). Dit was onder meer een gevolg van uitbreidingen in het IM-netwerk op 1 oktober 2011. Op die datum werd het bestand aan IM-wegen in de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland met ruim honderd kilometer weg uitgebreid.


Type melding 2012 2011 Groei
Ongeval21.55221.751(1%)
Pechverplaatsing40.40934.841(16%)
Loze rit16.73816.1434% 
Onbeheerd voertuig2.6902.976(10%)
 
Hoofdwegennet72.61268.158(7%)
Onderliggend8.7777.55316% 
 
Politie29.44730.324(3%)
Rijkswaterstaat37.13135.4285% 
ANWB en overig14.8119.959(49%)
 
Totaal81.38975.7117% 


Net als in vorige jaren was er een lichte daling van het aantal gemelde ongevallen. Een andere trend die zich voortzette was het afnemende belang van de politie als bron van IM-meldingen. Het aantal politiemeldingen daalde met 3%. Daarbij deed zich een sterke verschuiving voor van het Korps Landelijke Politiediensten ("KLPD")naar de regionale politiekorpsen. Het aantal KLPD-meldingen daalde met 33%, terwijl de meldingen van regiokorpsen juist met 10% toenamen. Het aandeel van de politie in het totaal aantal IM-meldingen daalde van 40% naar 36%. Met dat al bleef de politie veruit de belangrijkste bron voor meldingen van ongevallen. Van alle ongevalsmeldingen was 71% afkomstig van de politie (2011: 74%) Het aantal meldingen van de ANWB nam in 2012 opnieuw sterk toe. Dit was ook in 2011 het geval.

De verdeling van de IM-meldingen in 2012 over de verschillende bergingsrayons is te vinden in het document IM-meldingen per rayon 2012.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -