Over de Stichting IMN


Contractering bergingsbedrijven door openbare aanbestedingen

De Stichting Incident Management Nederland ("Stichting IMN" of kortweg "Stichting") is een samenwerkingsverband van alarmcentrales met activiteiten op het gebied van de berging van personenvoertuigen. De Stichting verzorgt voor de aangesloten alarmcentrales de contractering van bergingsbedrijven die werkzaam zijn op hoofdwegen.

incident management Dit gebeurt door de periodieke organisatie van openbare aanbestedingen. In deze aanbestedingen worden contracten gegund waarin voor een beperkte periode alle bergingswerkzaamheden in een tweehonderdtal nauw omschreven rayons worden gegund aan (voor elk rayon) één bedrijf.
Inschakeling bergingsbedrijven bij individuele ongevallen

Daarnaast zorgt de Stichting IMN voor de inschakeling van bergingsbedrijven bij individuele ongevallen. Deze tweede meer operationele taak wordt vervuld door de exploitatie van het zogenaamde Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM").

LCM Landelijk Centraal Meldpunt Het LCM treedt op als verzamelpunt voor binnenkomende meldingen van incidenten van de kant van Politie en wegbeheerders. Elke melding die het LCM ontvangt, wordt vertaald in een opdracht aan het bergingsbedrijf dat voor de betrokken locatie en het betrokken voertuig beschikt over een contract met de Stichting of een andere opdrachtgever. Het LCM kan deze taak vervullen omdat zij door alle belangrijke opdrachtgevers is voorzien van een kentekenbestand alsmede een bestand van de door hen gecontracteerde bergingsbedrijven.

Waar de contracteringswerkzaamheden van de Stichting zich beperken tot de bergingswerkzaamheden op hoofdwegen, strekken de activiteiten van het LCM zich uit over het gehele wegennet. Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die in opdracht van de Stichting IMN door het LCM worden verricht is te vinden in dit document.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -